Giải Thích Đầy Đủ Về Trích Lục Bản Đồ Địa Chính Là Gì ? – Làm Trích Lục Địa Chính Ở Đâu ?

Trích lục thửa đất

Nhằm cung cấp xác thực chính xác thông tin về đất đai thì mọi người phải đi xin trích lục bản đồ địa chính. Trích lục có tầm quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp đất đai, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà nước giao đất cho thuê, thu hồi đất… Thông qua bài viết này Địa Ốc Z sẽ giúp bạn tìm hiểu mọi thông tin về trích lục bản đồ đất đai.

Trích lục bản đồ địa chính là gì ?

Trong luật đất đai năm 2013 thì không có định nghĩa cụ thể trích lục bản đồ địa chính là gì. Nhưng có nhiều hướng dẫn thi hành về trích lục địa chính.

Nhưng thường hiểu trích lục thửa đất là hình thức cung cấp, xác thực thông tin thửa đất.

Trích lục bản đồ địa chính chứa những thông tin về thửa đất bao gồm :

 • Địa chỉ thửa đất
 • Số tờ bản đồ, số thứ tự thửa đất
 • Tên người sử dụng, địa chỉ thường trú;
 • Sơ đồ bản vẽ thửa đất, diện tích và chiều dài chiều rộng thửa đất;
 • Các thay đổi của thửa đất so với các giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất;

Nên nhớ rằng trích lục bản đồ địa chính không phải giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất. Mà mục đích chính là phục vụ yêu cầu về quản lý đất đai như : Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, giải quyết tranh chấp đất đai.

Trích lục thửa đất
Trích lục thửa đất

Trích đo địa chính là gì ?

Theo khoản 5 Điều 3 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, trích đo địa chính thửa đất là việc đo đạc địa chính riêng đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính để phục vụ yêu cầu quản lý đất đai.

Trích đo địa chính
Trích đo địa chính

Theo điểm b khoản 3 Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có).

Mảnh trích đo địa chính

Theo khoản 6 Điều 3 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT quy định: “Mảnh trích đo địa chính là bản vẽ thể hiện kết quả trích đo địa chính thửa đất.”

Kết quả của trích đo địa chính là bản vẽ thể hiện kết quả trích đo thửa đất.

Quy định cách thức trích đo địa chính

 • Có việc lựa chọn tỷ lệ và phương pháp đo vẽ được thể hiện cụ thể tại các thông tư :
– Điều 6. Lựa chọn tỷ lệ và phương pháp đo vẽ bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất, Thông tư 25/2014/TT-BTNMT – Quy định về bản đồ địa chính
– Khoản 1 Điều 20. Sửa đổi, bổ sung quy định của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT, Thông tư 02/2015/TT-BTNMT – Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ, Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT – Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ

Trích lục thửa đất hay lô đất là gì ?

Trích lục thửa đất là việc sao chép và thể hiện thông tin của thửa đất. Bao gồm các thông tin về hình dáng, diện tích, vị trí của thửa đất.

Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện đo trích lục thửa đất.

Trích lục thửa đất khác trích lục bản đồ địa chính

 • Trích lục thửa đất thể hiện thông tin của một thửa đất nhất định . Trích lục bản đồ bao gồm thông tin một thửa đất và khu vực thửa đất đó.
 • Trích lục thửa đất mô tả chính xác ranh giới, phạm vi một khu vực đất nhất định nào đó trên bản đồ địa chính.
 • Trích lục bản đồ nêu rõ vị trí tọa lạc, số thứ tự thửa đất, số tờ bản đồ…và các công trình khác liên quan như hệ thống giao thông thủy lợi, sông, suối…

So sánh trích lục và trích đo địa chính

Như vậy có thể hiểu đơn giản là trích lục sẽ có nhiều thông tin hơn trích đo và trích lục bao gồm cả mảnh bản đồ trích đo địa chính. Trích đo địa chính là một phần của trích lục đơn giản chỉ thể hiện bản đồ địa chính. Còn trích lục bao gồm nhiều thông tin hơn về thửa đất.

Các trường hợp phải xin trích lục bản đồ địa chính

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận

Theo điểm b khoản 3 Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Khi đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính ( hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi ) thì Văn phòng đăng ký đất đai sẽ trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất.

Cấp lại giấy chứng nhận

Theo khoản 3 Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP . Khi cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất thì Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất.

Là căn cứ để giải quyết tranh chấp đất đai

Theo điểm c khoản 3 Điều 89 Nghị định 43/2014/NĐ-CP . Sau khi hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã không thành nếu các bên lựa chọn giải quyết tranh chấp tại UBND cấp huyện, tỉnh. Trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp là một trong những căn cứ để giải quyết tranh chấp đất đai

Người xin giao đất, thuê đất có yêu cầu

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT :

 • Khi nhận giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của UBND cấp tỉnh thì người xin giao đất, thuê đất phải nộp 01 bộ hồ sơ.
 • Trong hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất phải có trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.
 • Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất.

Là thành phần hồ sơ trình UBND cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Theo khoản 2 Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT : Hồ sơ trình UBND cấp tỉnh hoặc cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải có trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

Là thành phần hồ sơ trình UBND quyết định thu hồi đất

Khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì có các loại hồ sơ như hồ sơ trình ban hành thông báo thu hồi đất (Điều 9 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT), hồ sơ trình ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc (Điều 10 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT), hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất (Điều 11 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT).

Trong tất cả các loại hồ sơ trên đều phải có trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

Trình tự thủ tục xin trích lục bản đồ

Xin trích lục địa chính ở đâu ?

Theo điều 29 Thông tư 24/2014 quy định về hồ sơ địa chính quy định về phân cấp quản lí hồ sơ địa chính trong đó có văn phòng đăng kí đất đai cấp huyện và ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp trích lục hồ sơ địa chính nếu như người dân có yêu cầu.

Theo khoản 2 Điều 15 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT thì Văn phòng đăng ký đất đai quận/huyện nơi có đất sẽ tiếp nhận hồ sơ. Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính.

Để trích sao hồ sơ địa chính, trích đo địa chính, trích lục bản đồ địa chính bạn cần nộp hồ sơ cho văn phòng đăng ký đất đai Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện.

Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ

Điều 11, 12 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT, người yêu cầu cần chuẩn bị phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu theo mẫu số 01/PYC được ban hành kèm theo Thông tư này.

Trình tự các bước sẽ gồm :

 

1. Gửi phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu đến cơ quan có thẩm quyền

Người yêu cầu có thể đến trực tiếp cơ quan có thẩm quyền để nộp phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu. Trong trường hợp người yêu cầu không đến trực tiếp có thể nộp phiếu qua một trong các hình thức sau:

– Nộp qua bưu điện, fax, công văn

– Cổng thông tin đất đai của cơ quan có thẩm quyền hoặc gửi thư điện tử

 

2. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận phiếu, văn bản yêu cầu và thực hiện các công việc sau:

– Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu, văn bản yêu cầu. Nếu có căn cứ xác định yêu cầu cấp trích lục bản đồ địa chính của người yêu cầu thuộc trường hợp không được cấp thì phải trả lời cho người yêu cầu bằng văn bản có nêu rõ lý do từ chối.

– Thông báo cho tổ chức hoặc cá nhân thực hiện nộp phí theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện cấp trích lục bản đồ địa chính cho người yêu cầu nếu thấy đủ điều kiện

Mẫu đơn xin trích lục bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………….., ngày …… tháng …… năm 202..

ĐƠN XIN TRÍCH LỤC – SAO LỤC HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH

Kính gửiUỷ ban nhân dân phường ……………………………………

Tôi tên:……………………………………..                   Sinh năm:………………

CMND:…………….      Cấp ngày:………………         Nơi cấp:…………………………..

HKTT:………………………………………………………………………………………..

Là chủ sử dụng đất tại:………………………………………………………………..……

Diện tích:………….m2   Tờ bản đồ số:…………….      Thửa số:……………………………

Giấy tờ gốc liên quan quyền sử dụng đất:………………………………………………….…..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lý do xin sao lục (do mất, thất lạc, rách…):…………………………………………….……

Mục đích xin sao lục (để làm gì, làm loại thủ tục, hồ sơ gì?):…………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tài liệu xin sao lục gồm (loại tài liệu, số lượng xin trích lục):…………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị……………………………………………………………………cho phép tôi được sao lục hồ sơ đất đai để sử dụng vào mục đích nêu trên.

Tôi xin cam đoan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng hồ sơ này không đúng lý do nêu trên./.

Ngày…..tháng…..năm 20….

                                         NGƯỜI LÀM ĐƠN

Kết luận

Trên đây là những tổng hợp của địa ốc Z về việc xin trích lục địa chính.  Nguyên tắc và thủ tục đầy đủ được quy định là như vậy. Nhưng đơn giản hơn là bạn có thể tới trực tiếp văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện để được hướng dẫn các thủ tục cụ thể, lệ phí cần đóng và thời gian bao lâu để nhận kết quả.

Địa ốc Z xin chúc công việc bạn thuận lợi, xin chân thành cảm ơn bạn đã quan tâm !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *